PartneriNa stiahnutie:  

MIESTNE PRAVIDLÁ

51. PLACHTÁRSKE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2008


Miesto konania:   Letisko Partizánske (ICAO kód LZPT)

Poloha letiska:
Nadmorská výška: 183 m (600 ft)
Zemepisná šírka: 48o37'13"N
Zemepisná dĺžka: 018o20'00"E
RWY: 25/07 1100 m, tráva
Frekvencia: 123,500 MHz

Organizátor:
Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika
Aeroklub Partizánske
Letisko Malé Bielice
958 04 Partizánske

Kontakty:
Tel: +421 910 990 822, +421 38 749 2750
Fax. +421 38 749 0337
E-mail: partizanske@aeroklub.sk, maro@freefly.sk
Web: http://www.pmsr2008.aeroklub.sk

Program súťaže:

 • Uzatvorenie prihlášok: 27. mája 2008
  Uzatvorenie súťažných tried: 27. mája 2008
  Tréning: 25. mája 2008 - 27. mája 2008
  Prvý briefing: 27. mája 2008 (utorok o 20:00 hodine)
  Otvárací ceremoniál: 28. mája 2008 o 10:00 hodine
  Súťažné obdobie: 28. mája 2008 - 07. júna 2008
  Vyhlásenie výsledkov: 7. júna 2008 o 20:00 hodine (sobota)

Organizačný štáb súťaže:

 • Riaditeľ súťaže: Marián Szabó st.
  Vedúci letovej prevádzky: Marián Szabó ml.
  Hlavný rozhodca: František Čagala
  Vyhlasovateľ letových úloh: Radoslav Mikuláš
  Dispečer: Peter Bezák
  Tajomník: Ivan Meluš
  Ekonóm: Dáša Lukáčová
  Meteorológ: RNDr. Eugen Lexmann
  Prezident jury: Jozef Kuník
  Členovia jury: budú zvolení v prvý deň súťaže
  Webmaster: Ing. Marián Zubák


1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Cieľ súťaže

 • na základe výsledkov určiť Majstra Slovenska 2008 v bezmotorovom lietaní v klubovej a kombinovanej triede, ak sa v každej triede zúčastní aspoň desať pretekárov a v súťažnom období sa uskutočnia minimálne štyri bodované súťažné lety;
 • umožniť plachtárom získavať pretekárske skúsenosti;
 • popularizovať bezmotorové lietanie.

1.2 Triedy súťaže
Na Majstrovstvách Slovenska sa môže lietať na všetkých vetroňoch, ktoré spĺňajú požiadavky klubovej a kombinovanej triedy v zmysle Športového poriadku FAI. Indexy sú uvedené v prílohe A.

 • Klubová trieda - vetrone podľa index listu 2008 IGC HANDICAP LIST.
  Vetrone s nižším indexom ako 96 sú tiež povolené, ale budú hodnotené s indexom 96. Používanie vodnej záťaže v klubovej triede je zakázané.
 • Kombinovaná trieda - s hendikepmi podľa listiny indexov DAeC 2007. Na motorizovaných vetroňoch sa bude môcť lietať v súťaži za podmienok bežne vyžadovaných Športovými poriadkami FAI.

1.3 Kvalifikačné minimá súťažiaceho

 • Držiteľ pilotnej licencie vydanej a potvrdenej leteckým úradom štátu, v ktorom je pilot registrovaný.
 • Držiteľ odznaku FAI - strieborné „C“, minimálny nálet na vetroňoch vo funkcii veliteľa lietadla 100 hodín a 300 km na preletoch.
 • Potvrdená nominácia súťažiaceho nominačnou komisiou BO SNA alebo minimálne jedenkrát účasť súťažiaceho na pretekoch v bezmotorovom lietaní v SR.
 • Poznať, rozumieť a dodržiavať Športový poriadok FAI a pravidlá vydané pre túto súťaž.

1.4 Bezpečnostné pravidlá
Všetky pravidlá bezpečného lietania budú denne definované na briefingu.

1.5 Národné požiadavky, týkajúce sa dopingovej kontroly
Dopingový test môže byť vykonávaný v zmysle pravidiel FAI, vždy po skončení súťažnej úlohy. Alkohol a iné omamné látky môžu byť kontrolované priebežne.


2. ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY, DOKUMENTY A POISTENIE

2.1 Vklad
Vklad je vo výške 3900,- Sk za súťažný vetroň, z ktorého sú uhrádzané všetky organizačné náklady súťaže, okrem aerovlekov.
Poplatok uhraďte na účet:
SLSP Partizánske
č.ú. 38526585/0900
IBAN: SK 04 0900 0000 0000 3852 6585
SWIFT: GIBASKBX
VS : dátum úhrady
KS : 0308
Správa pre príjemcu: poznávacia značka vetroňa

2.2 Aerovleky
Cena aerovleku do 600 metrov je 560,- SKK pre vetrone obidvoch tried. Organizátor požaduje zaplatenie poplatku za minimálne 5 aerovlekov pri registrácii. Poplatok za prípadné nevyužité aerovleky bude vrátený. Cena za 1 minútu prevleku z letiska je 60,- SKK, pri vleku z poľa 90,- SKK.

2.3 Ubytovanie a stravovanie na letisku
Organizátor ponúka ubytovanie na spoločnej spálni na letisku (cca 20 miest) za 240,- SKK na osobu a noc. Cena za osobu a noc v obytnom prívese alebo stane je 120,- SKK. Celodennú stravu je možné objednať deň vopred, cena je 220,- SKK.

2.4 Počet povolených prihlášok
Organizátor akceptuje všetky prihlášky do celkového počtu 50 súťažiacich pre Klubovú triedu a 30 súťažiacich pre Kombinovanú triedu.

2.4.1 Celkový počet povolených prihlášok
Celkový akceptovateľný počet súťažiacich v oboch triedach je 80.

2.5 Ďalšia požadovaná dokumentácia
Organizátor požaduje nasledovnú dokumentáciu:

 • doklad o zaplatení vstupného poplatku (vkladu)
 • platné osobné doklady
 • doklad o zdravotnom poistení (okrem občanov SR)
 • platnú pilotnú licenciu alebo ekvivalentný dokument
 • platný preukaz rádiooperátora
 • záznamník padáku s platnými údajmi o zabalení a zaplombovaní padáku

Doklady vetroňa:

 • Osvedčenie o letovej spôsobilosti
 • Osvedčenie o zápise do Leteckého registra
 • povolenie prevádzkovania rádiostanice (RDST)
 • letová príručka
 • palubný denník (dopísaný)
 • platné potvrdenie o údržbe
 • potvrdenie o zaplatení poistného za škody spôsobené tretím osobám v súlade s bodom 2.6

2.5.1 Dokumenty požadované na palube vetroňa za letu
Organizátor požaduje, aby počas letu na palube vetroňa boli nasledovné doklady:

 • platná pilotná licencia alebo ekvivalentný dokument
 • platné osobné doklady
 • platné doklady od vetroňa a rádiostanice
 • letová príručka
 • potvrdenie o zaplatení poistného za škody spôsobené tretím osobám
 • platná ICAO mapa
 • letový plán (súťažný plán letovej úlohy)

2.6 Krytie poistky zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám
Krytie poistky zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám musí pokrývať celé obdobie súťaže a výška krytia musí byť v súlade s platnými predpismi.


3. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3.1 Ďalšie povinné vybavenie
Počas súťaže musí byť vetroň vybavený:

 • homologovaným GNSS letovým zapisovačom (FR)
 • kotviacimi prostriedkami

3.1.1 Prístroje, ktoré musia byť vymontované z vetroňa
Prístroje umožňujúce lietanie v mrakoch. Gyroskopické prístroje, Bohliho kompas a podobné prístroje sú zakázané.

3.1.2 Požiadavky na značky pre vysokú viditeľnosť
Nepožadujú sa.

3.1.3 Inštalácia prenášačov dát GNSS pre verejné zobrazenie
Nebudú použité.

3.1.4 Postupy pre kontrolu hmotnosti vetroňa
Každý súťažiaci je povinný lietať so svojím vetroňom v rozmedzí jeho letového osvedčenia alebo nasledujúcich maximálnych limitov pre súťažné triedy podľa toho, čo je nižšie:

 • Použitie vodnej záťaže je v klubovej triede zakázané.
 • Maximálna hmotnosť v otvorenej triede je 850 kg alebo maximálna vzletová hmotnosť vetroňa, podľa toho čo je nižšie.


4. VŠEOBECNÉ LETOVÉ POSTUPY

4.1.1 Rádiové frekvencie, ktoré budú použité počas súťaže
Na súťaži bude použitá frekvencia: Volacia značka "PARTIZÁNSKE LETISKO" s frekvenciou 123,500 MHz slúžiacou pre komunikáciu a riadenie letov na letisku.

4.1.2 Frekvencie určené pre bezpečnosť letov
Pre zaistenie bezpečnosti letov budú použité frekvencie 123,500 MHz volacej značky "Partizánske letisko" a frekvencia 121,500 MHz.


5. LETOVÉ ÚLOHY

5.1 Typy vyhlasovaných letových úloh
Počas súťaže budú vyhlasované nasledovné typy úloh:

 • Rýchlostná úloha
 • Rýchlostná úloha cez určené priestory


6. SÚŤAŽNÉ POSTUPY

6.1 Rozostavenie vetroňov na mieste vzletu
V rozostavení vetroňov na mieste vzletu bude realizovaný princíp voľného postavenia.

6.2 Požiadavky na vypúšťanie vodnej záťaže na mieste vzletu
Vodná záťaž nesmie byť vypúšťaná na mieste vzletu bez súhlasu organizátora. Nedodržanie tohto pravidla bude penalizované.

6.3 Postupy pre vzlet motorizovaných vetroňov
Vzlet motorizovaných vetroňov bude prebiehať rovnako ako aerovlekové vzlety, bližšie bude definovaný na briefingu. Skúška záznamu ENL na letových zapisovačoch musí byť vykonaná v súlade so Športovým poriadkom FAI, časť 3, príloha A.

6.4 Priestory, kde je zakázané priebežne krúžiť alebo je povolený iba jeden smer krúženia
V priestore 5 km od LZPT je povinnosť pilotov krúžiť doľava.

6.5 Typy a definície odletov, ktoré budú používané
Odletová páska
Priama čiara určenej dĺžky, kolmá na kurz k prvému otočnému bodu alebo stredu prvého určeného priestoru o dĺžke 10km.

6.6 Rádiové postupy pre ohlásenie odletu

Otvorenie odletu bude vyhlásené na súťažnej frekvencii s použitím nasledovnej frázy (jedenkrát opakovanej):

 • ODLET PRE klubovú/kombinovanú TRIEDU BUDE OTVORENÝ O 30 MINÚT
  Vyhlásenie bude uskutočnené čo najskôr po vzlete posledného vetroňa príslušnej triedy, ktorý bol postavený v deklarovanom čase na mieste vzletu bez zmeny.
 • ODLET PRE klubovú/kombinovanú TRIEDU BUDE OTVORENÝ V (čase hh:mm)
 • MAXIMÁLNA ODLETOVÁ VÝŠKA (výška QNH v metroch)
  Vyhlásenie bude uskutočnené čo najskôr po vzlete posledného vetroňa príslušnej triedy, ktorý bol postavený v deklarovanom čase na mieste vzletu bez zmeny.
 • ODLET PRE klubovú/kombinovanú TRIEDU BUDE OTVORENÝ O 10 MINÚT
  Vyhlásenie odletu 10 minút pred otvorením odletu príslušnej triedy.
 • ODLET PRE klubovú/kombinovanú TRIEDU BUDE OTVORENÝ O 5 MINÚT
  Vyhlásenie odletu 5 minút pred otvorením odletu príslušnej triedy.
 • ODLET PRE klubovú/kombinovanú TRIEDU JE OTVORENÝ TERAZ, MAXIMÁLNA ODLETOVÁ VÝŠKA (bez zmeny/zmenená na) QNH (výška v metroch)

6.7 Výškové postupy pre odlety
Maximálna odletová výška bude vždy deklarovaná na briefingu. Zmena odletovej výšky bude vždy vyhlásená procedúrou špecifikovanou v kapitole 6.6 (posledný odsek).

6.8 Požiadavky na časový interval medzi odletmi
Organizátor počas súťaže nestanovuje časový interval medzi dvoma po sebe idúcimi odletmi.

6.9 Hranice súťažného priestoru
Hranicou pre miesto konania súťaže je vnútorný priestor ohraničený obálkou súradníc, ktoré budú publikované spolu so vzdušnými priestormi.

6.10 Pokyny po pristátí do terénu
Ak súťažiaci pristane mimo letiska postúpi čo najskôr do kancelárie organizátorovi súťaže nasledovné informácie:

 • štartový znak
 • miesto pristátia
 • súradnice miesta pristátia
 • čas pristátia
 • stav pilota a vetroňa
Súťažiaci tieto informácie postúpi buď osobne (telefonicky, SMS) alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Nepostúpenie týchto informácií bude penalizované.

6.11 Opatrenia a požiadavky pre spätné aerovleky
Organizátor ponúka spätné prevleky z letísk alebo z poľa. V prípade rozhodnutia použiť iné vlečné lietadlo, ako je určené organizátorom, muší o tom súťažiaci informovať vedenie súťaže.

6.12 Prílety
Príletové postupy do cieľovej pásky budú nasledovné:

 • Príletová páska je priama línia určenej dĺžky v nadmorskej výške letiska, zreteľne identifikovateľná na zemi
 • Príletová páska je príletový kruh o polomere 3 km od LZPT N48o37'13" E018o20'00" bez obmedzenia hornej aj dolnej výšky
Konkrétny príletový postup bude denne stanovený na briefingu.

6.13 Minimálna výška a maximálna nadmorská výška príletovej pásky
Minimálna výška križovania cieľovej pásky, okrem priamo pristávajúcich vetroňov, je 150 m AGL. Maximálna výška prieletu cieľovou páskou je 500 m AGL.
Minimálna ani maximálna výška na príletovom kruhu nie je stanovená.

6.14 Doletové postupy
Súťažiaci musí ohlásiť svoj prílet nasledovnou frázou a na špecifikovanom mieste na frekvencii 123,500 MHz: Súťažné číslo, vzdialenosť do príletovej pásky v km, pristátie z priameho / prielet, a to čo najskôr. Väčšinou špecifikovaným miestom býva posledný kontrolný bod úlohy používaný na zoradenie vetroňov na jednotný prílet do cieľa. Procedúra na vykonanie okruhu po prielete cieľovej pásky bude definovaná na briefingu.

6.15 Pristávacie postupy
Pristávacia frekvencia je rovnaká ako príletová - 123,500 MHz (volacia značka PARTIZÁNSKE LETISKO). Vetrone pristávajúce z priameho letu môžu byť počas pristátia informované organizátorom. Vetrone, ktoré doleteli ako prvé, pristávajú na dráhu ako dlhé na pristátie, ďalšie vetrone pristávajú za nimi v bezpečnej vzdialenosti. Akákoľvek zmena v priamom lete alebo rolovanie (vybočovanie do strany po dotyku) počas pristávacej procedúry je striktne zakázaná a bude sa posudzovať ako nebezpečné lietanie s následnou penalizáciou. Inštrukcie na pristátie pre vetrone pristávajúce z okruhu budú definované na briefingu.

6.16 Odovzdávanie letovej dokumentácie
Kompletnú letovú dokumentáciu, vrátane GNSS záznamov je potrebné doručiť do 30 minút po pristátí na letisku. Odovzdanie nekompletnej dokumentácie môže byť penalizované. V prípade pristátia do terénu platia pokyny uvedené v bode 6.10.


7. BODOVANIE

7.1 Druh bodovacieho systému
Na súťaži bude použitý 1000 bodový bodovací systém.

7.2 Bodovanie Poháru družstiev
Pohár družstiev nebude hodnotený.

7.3 Zoznam znevýhodnení
Rozdiel vo výkonnosti vetroňov klubovej a voľnej triedy bude korigovaný index listom. V klubovej triede „2008 IGC HANDICAP LIST“ a vo voľnej triede index listom DAeC 2007 platný aj pre rok 2008.

7.4 Penalizácia za pristátie do terénu
Penalizácia pristátia do terénu - redukcia vzdialenosti pre bodovanie v rýchlostných úlohách nebude použitá. Pre bodovanie bude koeficient M=0.


8. PROTESTY

8.1. Hodnota poplatku pri podaní protestu
Výška protestného poplatku je 500,- Sk.

© 2008 Maroš Szabó ml.
Generovanie stránky 0.26 sekund